مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی مشهد برگزار می کند

14 دوره آموزشی
1000 دانشجو
8 استاد مجرب
1000 ساعت آموزش

دوره های مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی مشهد

آموزش